4 miljard “nutteloze eters” moeten worden geruimd tegen 2050


0

Dit schreef John Coleman, voormalig MI-6 intelligence analist in 1993.

“Ten minste 4 miljard “nutteloze eters” zullen tegen het jaar 2050 zijn uitgeroeid door middel van beperkte oorlogen, georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten en hongersnood. Energie, voedsel en water zullen op het bestaansniveau worden gehouden voor de niet-elite, te beginnen met de blanke populaties van West-Europa en Noord-Amerika en om vervolgens uit te breiden naar andere rassen.

De bevolking van Canada, West-Europa en de Verenigde Staten zal sneller worden gedecimeerd dan op andere continenten, totdat de wereldbevolking een beheersbaar niveau van 1 miljard bereikt, waarvan 500 miljoen zal bestaan ​​​​uit Chinese en Japanse rassen, geselecteerd omdat ze mensen zijn die al eeuwenlang gereguleerd zijn en die gewend zijn om autoriteit zonder twijfel te gehoorzamen’ (p. 105) Voor de mensen die denken de planeet te bezitten en runnen, is het overgrote deel van de mensheid een dood gewicht geworden, op wat dienaren en seksslaven na.

Hieronder beschrijft MI-6-klokkenluider John Coleman het Covid-eindspel: een terugkeer naar het feodalisme waar een miljard mensen de superrijken zullen dienen.”De niet-elitemassa’s zullen worden teruggebracht tot het niveau en het gedrag van gecontroleerde dieren zonder eigen wil en gemakkelijk te reguleren en te controleren.”

“Het huwelijk zal verboden worden en er zal geen gezinsleven zijn zoals wij dat kennen. Kinderen zullen op jonge leeftijd bij hun ouders worden weggehaald en door afdelingen worden opgevoed als staatseigendom.”

Een pandemie met een minuscuul sterftecijfer is geen pandemie. Mensen die in de rij staan ​​om gevaccineerd te worden, zijn lemmingen die zichzelf in een kloof werpen. We zien bijna niemand meer niezen en toch moeten we geloven dat dit een pandemie is? We zijn als passagiers op de Titanic, drinken, dansen en feesten terwijl het schip zinkt volgens Henry Makow.

Door John Coleman, voormalig MI-6 agent – (vertaald uittreksel door henrymakow.com)

Eén Wereld Regering en één Monetair Eenheidsstelsel onder permanente niet-gekozen erfelijke oligarchen die zichzelf selecteren uit hun midden in de vorm van een feodaal systeem zoals het was in de Middeleeuwen.

In deze Eén Wereld entiteit zal de bevolking beperkt worden gehouden door restricties op het aantal kinderen, ziekten, oorlogen en hongersnoden, totdat 1 miljard mensen die nuttig zijn voor de heersende klasse, in gebieden die strikt en duidelijk zullen worden afgebakend, overblijven als de totale wereldbevolking.

Er zal geen middenklasse zijn, alleen heersers en dienaren. Alle wetten zullen uniform zijn onder een rechtssysteem van wereldrechtbanken die dezelfde uniforme code van wetten toepassen, gesteund door een politiemacht van de Eén Wereld Regering en een verenigd leger van de Eén Wereld Regering om de wetten te handhaven in alle voormalige landen waar geen nationale grenzen zullen bestaan.

Het systeem zal gebaseerd zijn op een welvaartsstaat; zij die gehoorzaam en onderdanig zijn aan de Eén Wereld Regering zullen beloond worden met de middelen om te leven; zij die opstandig zijn zullen eenvoudigweg worden uitgehongerd of vogelvrij worden verklaard, dus een doelwit voor iedereen die hen wil doden. Privé vuurwapens of wapens van welke soort dan ook zullen verboden worden.

Slechts één godsdienst zal worden toegestaan en dat zal zijn in de vorm van een Kerk van de Eén Wereld Regering, die al sinds 1920 bestaat, zoals we zullen zien. Satanisme, Luciferianisme en Hekserij zullen worden erkend als legitieme leerprogramma’s van de Eén Wereld Regering, zonder particuliere of kerkelijke scholen.

Alle Christelijke kerken zijn reeds ondermijnd en het Christendom zal in de Eén Wereld Regering tot het verleden behoren. Om een staat teweeg te brengen waar geen individuele vrijheid of enig concept van vrijheid bestaat, zal er niet zoiets zijn als republicanisme, soevereiniteit of rechten die bij de mensen berusten. Nationale trots en raciale identiteit zullen worden uitgeroeid en in de overgangsfase zullen de zwaarste straffen worden opgelegd om zelfs maar iemands raciale afkomst te vermelden.

Iedereen zal volledig worden geïndoctrineerd dat hij of zij een schepsel is van de Eén Wereld Regering met een identificatienummer dat duidelijk op hun persoon is aangebracht zodat het gemakkelijk toegankelijk is, welk identificatienummer in het hoofddossier van de NATO computer in Brussel, België, zal staan, en onmiddellijk kan worden opgevraagd door elke instantie van de Eén Wereld Regering op elk moment.

De hoofdbestanden van de CIA, FBI, staats- en locale politie-agentschappen, IRS, FEMA, Sociale Zekerheid zullen enorm worden uitgebreid en de basis vormen van persoonlijke dossiers van alle individuen in de Verenigde Staten.

HUWELIJK EN GEZIN

Het huwelijk zal worden afgeschaft en er zal geen gezinsleven meer zijn zoals wij dat kennen. Kinderen zullen op jonge leeftijd bij hun ouders worden weggehaald en als staatseigendom door bewakers worden opgevoed. Een dergelijk experiment werd uitgevoerd in Oost-Duitsland onder Erich Honnecker, toen kinderen werden weggehaald bij ouders die door de staat als ontrouwe burgers werden beschouwd.

Vrouwen zullen worden gedegradeerd door het voortdurende proces van “vrouwenbevrijdingsbewegingen”. Vrije seks wordt verplicht. Niet-naleving van ten minste één keer op de leeftijd van 20 jaar zal worden bestraft met zware represailles tegen haar persoon. Zelf-abortus zal worden onderwezen en beoefend nadat een vrouw twee kinderen heeft gekregen; deze gegevens zullen worden opgenomen in het persoonlijk dossier van elke vrouw in de regionale computers van de Eén Wereld Regering.

Als een vrouw zwanger wordt nadat zij eerder twee kinderen heeft gebaard, zal zij onder dwang worden afgevoerd naar een abortuskliniek om daar een abortus te laten uitvoeren en haar te laten steriliseren. Pornografie wordt bevorderd en moet verplicht worden vertoond in elke bioscoop, met inbegrip van homoseksuele en lesbische pornografie.

DRUGS, MIGRATIE, ZILVER, BANKEN

Het gebruik van “recreatieve” drugs zal verplicht worden, met aan elke persoon toegewezen drugsquota die kunnen worden gekocht in Eén Wereld Regering winkels over de hele wereld. Mind control drugs zullen worden uitgebreid en het gebruik zal verplicht worden. Dergelijke “mind control” drugs zullen zonder medeweten en/of toestemming van de mensen in de voedsel- en/of watervoorraden worden gestopt.

Er zullen drugscafés worden opgezet, gerund door werknemers van de Eén Wereld Regering, waar de slavenklasse hun vrije tijd kan doorbrengen. Op deze manier zal de niet-elite massa worden gereduceerd tot het niveau en het gedrag van gecontroleerde dieren zonder eigen wil die gemakkelijk kunnen worden gereguleerd en gecontroleerd.

Het economisch systeem zal gebaseerd zijn op de heersende oligar-ethische klasse die net genoeg voedsel en diensten laat produceren om de kampen van massale slavenarbeid draaiende te houden. Alle rijkdom zal worden samengevoegd in de handen van de elite leden van het Comité van 300.

Elk individu zal geïndoctrineerd worden om te begrijpen dat hij of zij totaal afhankelijk is van de staat om te overleven. Alleen de leden van het comité van 300 en hun elitairen zullen het recht hebben op alle grondstoffen van de aarde. Landbouw zal uitsluitend in handen zijn van het comité van 300 met strikt gecontroleerde voedselproductie.

Wanneer deze maatregelen van kracht worden, zullen grote bevolkingsgroepen in de steden onder dwang worden verwijderd naar afgelegen gebieden en degenen die weigeren te gaan zullen worden uitgeroeid op de wijze van het experiment van de Eén Wereld Regering dat door Pol Pot in Cambodja werd uitgevoerd. Euthanasie voor terminaal zieken en bejaarden zal verplicht worden gesteld. Geen enkele stad zal groter zijn dan een vooraf bepaald aantal zoals beschreven in het Kalergi plan.

Essentiële arbeiders zullen naar andere steden worden overgeplaatst als de stad waar zij zich bevinden overbevolkt raakt. Andere niet-essentiële arbeiders zullen willekeurig worden uitgekozen en naar onderbevolkte steden worden gestuurd om “quota” te vullen.

Van tijd tot tijd zullen er kunstmatig gefabriceerde voedsel-, water- en medische zorg tekorten zijn om de massa eraan te herinneren dat hun bestaan afhangt van de welwillendheid van het Comité van 300. Na de vernietiging van de huizen-, auto-, staal- en zware goederenindustrie, zal er slechts beperkte huisvesting zijn, en industrieën van welke aard dan ook die mogen blijven bestaan, zullen onder leiding staan van de Club van Rome van de NAVO, net als alle wetenschappelijke en ruimte-exploratie-ontwikkelingen, beperkt tot de elite onder de controle van het Comité van 300…

De Verenigde Staten zullen worden overspoeld door volkeren van vreemde culturen die uiteindelijk het blanke Amerika zullen verdringen, volkeren die geen idee hebben waar de grondwet van de Verenigde Staten voor staat en die, bijgevolg, niets zullen doen om haar te verdedigen, en in wier geest het begrip vrijheid en rechtvaardigheid zo zwak is dat het er weinig toe doet. Voedsel en onderdak zullen de voornaamste zorg zijn.

Geen enkele centrale bank, behalve de Bank of International Settlement en de Wereldbank, zal worden toegestaan te opereren.

Particuliere banken zullen worden verboden. De beloning voor verrichte arbeid zal volgens een uniforme vooraf vastgestelde schaal zijn in de gehele Eén Wereld Regering. Er zullen geen loongeschillen worden toegestaan, noch afwijkingen van de uniforme standaardloonschalen die door de Eén Wereld Regering zijn vastgesteld.

Zij die de wet overtreden zullen onmiddellijk worden geëxecuteerd. Er zal geen contant geld of muntgeld zijn in de handen van de niet-elite. Alle transacties worden uitgevoerd door middel van een debetkaart, waarop het identificatienummer van de houder staat vermeld.

Aan eenieder die op enigerlei wijze de regels en voorschriften van het Comité van 300 overtreedt, zal het gebruik van zijn of haar kaart worden opgeschort voor variërende periodes, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding. Deze personen zullen, wanneer zij aankopen willen doen, merken dat hun kaart op de zwarte lijst staat en dat zij geen diensten van welke aard ook kunnen verkrijgen.

Pogingen om “oude” munten te verhandelen, dat wil zeggen zilveren munten van vroegere en thans verdwenen naties, zullen worden behandeld als een halsmisdaad waarop de doodstraf staat. Al deze munten zullen binnen een bepaalde tijd ingeleverd moeten worden, samen met wapens, geweren, explosieven en auto’s. Alleen de elite en hoge functionarissen van de Eén Wereld Regering zullen privé-vervoer, wapens, munten en auto’s mogen hebben.

Etnische en religieuze verschillen zullen worden vergroot en verergerd en gewelddadige conflicten als middel om hun geschillen te “beslechten” zullen worden aangemoedigd en bevorderd. Alle informatiediensten en gedrukte media zullen onder controle staan van de Eén Wereld Regering. Regelmatige hersenspoelings-maatregelen zullen worden afgedaan als “amusement” op de manier waarop het in de Verenigde Staten werd beoefend en een kunstvorm werd. Jongeren die bij “ontrouwe ouders” zijn weggehaald, zullen speciaal onderwijs krijgen om hen te brutaliseren. Jongeren van beide geslachten zullen worden opgeleid tot gevangenisbewakers voor het “Eén Wereld” werkkampsysteem.

(Red.) Aldus de toekomst volgens John Coleman. Is dit een fantasie een verzinsel? Of zien we inderdaad zaken die al in gang zijn gezet? Massa-immigratie, bevolkingsvermenging, het vernietigen van de nationale identiteiten, samenvoegen van Landen, EU, de Euro. Kleinschalige oorlogen, de vernietiging van bijvoorbeeld Libie door Hillary Clinton, de oorlog in Syrie, Irak etc. Het vernietigen van de middenklasse. Het maar eindeloos schulden maken en begrotingstekorten eindeloos op te laten lopen. Regeringen/landen maken schulden, superrijken worden momenteel alleen maar rijker over de ruggen van jou en mij. Vanuit diverse ‘leiders’ wordt nu opgeroepen om tot een wereldorde regering te komen, ook vanuit de Verenigde Naties en het World Economic Forum. Wetgeving wordt strikter, optreden van een meer gemilitariseerde politie wordt gewelddadiger. De rechtsorde lijkt in de zak te zitten van de rijken. De media zijn al in handen van de rijken. Veel elementen uit dit boek zijn op dit moment al gaande, of uitgekomen. De vreemde ingredienten van de ‘vaccins’, de uitrol van 5G, allemaal tekenen die wijzen op agenda’s die niet uit zijn op ons welzijn. Het past in de lijn van wat Kalergi beschreef en na hem het Rockefeller Instituut en waar Schwab voor staat met zijn great reset. To Build Back Better, maar men vergeet erbij te zeggen voor wie. Onder het mom van pandemieen en een koolstof crisis, schuldgevoel en verregaande hersenspoeling werkt met toe naar wat in dit boek is beschreven. Geen fijne boodschap, gelukkig is het maar een complot theorie!!

Bron: HenryMakow.com


Like it? Share with your friends!

0
Frontier4