Zo kan het ook! Schooldirectrice heeft inzicht!

Er is niets te verliezen, het pad van nog steeds strengere en inhumane maatregelen blijven volgen brengt ons bij een organisatie en werkwijze die wij niet gewild hebben voor onze kinderen, ouders en onszelf.


1

” Er is niets te verliezen, het pad van nog steeds strengere en inhumane maatregelen blijven volgen brengt ons bij een organisatie en werkwijze die wij niet gewild hebben voor onze kinderen, ouders en onszelf.”

Beste ouders, lieve mensen,

Deze week bereikte ons het bericht dat de scholen en kinderopvangorganisaties weer open zouden kunnen vanaf maandag 8 februari, dat zou mooi nieuws zijn! Echter de maatregelen en restricties waarbinnen het weer ‘open’ mogen gaan zijn van dusdanige aard dat wij dit helaas niet kunnen verenigen met waar wij voor staan.

Open gaan binnen het pakket van maatregelen is voor ons geen optie. Wij zien ons daarom genoodzaakt nu andere keuzes te maken. Vanaf maart 2020 hebben wij ons steeds kunnen bewegen binnen alles wat er was en is het ons gelukt om de kinderen en het welzijn van de kinderen voorop te blijven stellen. Wij hebben nu het punt bereikt dat we binnen de voorgestelde maatregelen niet meer in kunnen staan voor het welzijn van de kinderen.

Concreet wordt ons nu aangegeven dat de hele bouw of groep verplicht vijf dagen in quarantaine moet op het moment dat één kind positief getest zou worden. Wil een kind of begeleider na die vijf dagen ‘gewoon’ weer terug komen op school/opvang, moet hij/zij eerst negatief getest worden. Wil hij/zij niet getest worden, dan moet hij/zij vijf dagen langer in quarantaine.
 
De verplichte quarantaine en mogelijk testmoment na vijf dagen heeft een direct effect op alle kinderen. Dit is een fundamenteel verschil met alle voorgaande maatregelen. Ook druist een verplichte quarantaine voor al onze (gezonde) kinderen en ons (gezonde) personeel in tegen een voor ons belangrijke waarde in ons schoolplan en pedagogisch beleidsplan namelijk ‘keuzevrijheid’.

Een ander fundamenteel verschil met alle voorgaande maatregelen is dat we de regie kwijt raken. Waar voorheen de GGD een adviserende rol had, is het nu ‘wettelijk verplicht de GGD-instructies als leidend te beschouwen’. Als team en leiding willen wij binnen onze organisatie graag zelf de regie houden over wat wij goed en verantwoord vinden voor de kinderen. 

Naast deze fundamentele veranderingen zijn er meerdere maatregelen die dusdanig veranderd of aangescherpt zijn, wat maakt dat we ons werk niet naar behoren kunnen uitvoeren.

Wij vinden het vanuit onze rol als pedagogisch professional o.a. onverantwoord om de kinderen bloot te stellen aan:De chaos (instabiliteit) die er zal ontstaan bij het ‘verplicht’ in en uit quarantaine moeten met minimaal de halve school/opvang.De sociale druk op het wel of niet (willen) laten testen (na quarantaine).Het dragen van de verantwoordelijkheid voor het al dan niet moeten sluiten van de halve school (opvang).Na een verdiepende dialoog binnen ons team rest ons nu twee weloverwogen opties: Of we blijven/gaan dicht òf we gaan open binnen onze eigen kaders en met onze eigen maatregelen.

NB! Beide opties worden op dit moment niet ondersteund door de overheid en het bestuur van onze school (Accrete). Wel is e.e.a. transparant besproken met het bestuur van onze school. Dhr. Jan Spanjer heeft aangegeven dat het niet volgen van het beleid verstrekkende consequenties heeft. 
Hoe nu verder?
Wij hebben besloten maandag, dinsdag en woensdag te sluiten. Wij zijn dan helemaal dicht, dat betekent, geen ‘gewone’ opvang, geen noodopvang, geen (nood)BSO, geen school, geen thuisonderwijs.

Wij gebruiken dinsdag en woensdag om met u allen telefonisch overleg te voeren over de situatie. Wij willen graag onze visie en standpunten toelichten en eventuele verhelderingsvragen beantwoorden. Ook willen wij graag uw visie en standpunten horen en wij willen heel graag uw ideeën en tips horen over hoe wij nog een -ook emotioneel- veilige omgeving voor uw kinderen kunnen creëren in een tijd waarin wetgeving en maatregelen dat onmogelijk lijken te maken.
Verderop in deze brief schetsen wij hoe en onder welke omstandigheden wij donderdag de deuren weer zouden willen openen. U heeft dan een transparant beeld van de te verwachten situatie, waarmee u ook in staat bent uw eigen overwegingen en keuzes te maken t.a.v. het al dan niet deel willen of kunnen nemen aan de situatie vanaf donderdag.
 
Goed werkgeverschap en verantwoord personeelsbeleid
Een andere reden om maandag, dinsdag en woensdag te sluiten is dat wij onszelf de ruimte en tijd willen gunnen om goed te bezinnen (ook in en na samenspraak met u). Wij weten allemaal hoe belangrijk het is ons eigen welzijn goed te houden. Pas als je goed voor jezelf kunt zorgen, kun je ook goed voor de ander zorgen. Ons personeel is zich de afgelopen 10 maanden met hart en ziel in blijven zetten voor uw kinderen. Beide teams hebben een enorme wendbaarheid, veerkracht en stabiliteit getoond. Deze situatie en de voorliggende beslissing gaat niemand van ons in de koude kleren zitten en moet weloverwogen en gezamenlijk gedragen worden. Wij willen elkaar horen, zien en steunen in deze.

Waarom kunnen wij niet ‘gewoon’ open zijn maandag, dinsdag en woensdag?
Open zijn is helaas geen optie, omdat de wijze waarop wij tot nu toe ‘open’ waren en zouden willen zijn, vanaf maandag ‘illegaal’ is. Wij kunnen dit niet zomaar doen, zonder u hierin geïnformeerd en gehoord te hebben. Daarnaast is dit is de zoveelste keer dat richtlijnen en protocollen ons bereiken op donderdagmiddag om het maandag geïmplementeerd te hebben. De situatie, de inhoudelijke materie en de keuzes vragen om handelen vanuit zorgvuldigheid en niet om handelen vanuit haast en paniek.

Hoe ziet het huidige CONCEPT VOORSTEL voor donderdag eruit?
Om het eenvoudig te houden complexe keuzes te maken in lastige tijden, vallen wij altijd terug op onze missie, visie en strategisch beleid. Kort gezegd staat hierin: Wij zijn er om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van onze kinderen, niet om afbreuk te doen aan de groei en ontwikkeling van onze kinderen.

Dat betekent dat –als wij donderdag open gaan– we dat onder dezelfde omstandigheden willen doen als de afgelopen periode:Alle kinderen zijn welkom en worden ontvangen vanuit liefde en vertrouwen.De werkwijze en vormgeving zal zijn, zoals deze de afgelopen weken is geweest.Wij gaan serieus en zorgvuldig om met ziekteverschijnselen en vragen dat ook van u. In onderlinge, eerlijke en transparante communicatie beslissen wij of we het verantwoord vinden dat een kind aanwezig is/blijft.Ons personeel zal niet in verplichte quarantaine gaan bij een positieve test van één kind op school/opvang.Wij zullen niet de hele bouw/groep/opvang een verplichte quarantaine opleggen bij een positieve test van één kind.Ons personeel wordt niet gedwongen zich te laten testen.Alle kinderen en ouders zijn zelf vrij om hun eigen keuzes te maken t.a.v. het al dan niet naar school/opvang gaan, het al dan niet in quarantaine willen gaan en het al dan niet willen laten testen.Wij zullen u in deze periode niet wijzen op de leerplicht.Wij spannen ons naar beste kunnen in voor zowel de kinderen die op school komen als voor de kinderen die thuis blijven t.a.v. ‘thuisonderwijs’.Wij gaan respectvol en zorgvuldig met onszelf, alle kinderen en elkaar om.Wij blijven op respectvolle wijze in dialoog en verbinding met elkaar, ook als we het niet eens zijn met elkaar.Wat verwachten we van u:
Dat u de tijd neemt om alles eens te laten bezinken en de vragen die dit bij u oproept helder te krijgen en deze stelt in het telefonisch contact volgende week. Wij verwachten begrip en respect voor onze keuze, ook wanneer u het er niet mee eens bent. Wij hopen op meedenken en tips. Graag horen wij z.s.m. of we uw kind(eren) onder bovenstaande omstandigheden kunnen verwachten in de loop van volgende week. U kunt dit kenbaar maken in het telefonisch contactmoment.
Nadat wij de balans op hebben gemaakt informeren wij u woensdag over óf, hoe en wanneer wij verdergaan. Dit verdergaan zal worden vormgegeven vanuit onze visie en binnen de mogelijkheden van onze personele bezetting en belasting.

Wij willen u bedanken voor uw begrip en steun en wensen u veel wijsheid bij het maken van uw eigen keuzes.
Persoonlijke boodschap van Linda Hollink, eigenaar, oprichter en directeur:
Het spijt me verschrikkelijk dat we dit moment bereikt hebben! Toch voelt het als de enige weg en de goede weg. Als eindverantwoordelijke voor het welzijn van uw en ‘onze’ kinderen binnen ‘mijn’ organisatie kan en wil ik niet toestaan dat gezonde kinderen te pas en te onpas in en uit verplichte quarantaine worden gezet.
Ook kan ik vanuit mijn rol, functie en positie als eindverantwoordelijke niet toestaan dat de regie uit handen wordt genomen.

Beiden is voor mij onverenigbaar met mijn wezen, mijn hart, mijn denken en mijn handelen.
 
Ik wil niet vechten en ik wil de kinderen en de organisatie niet inzetten als ‘strijdmiddel’. Het enige wat ik wil is blijven staan waar ik voor sta. Dat is o.a.Een waardevolle bijdrage leveren aan de natuurlijke, harmonieuze ontwikkeling van uw kind(eren).Een veilige en liefdevolle plek creëren waarin de kinderen zich vanuit vrijheid en vertrouwen mogen ont-wikkelen en groeien.Een werkplek creëren waarin de mensen centraal staan en met hart en ziel mogen en kunnen werken. Ik hoop dat ons ‘NEE’ aandacht vraagt voor de schadelijke neveneffecten van alle maatregelen voor de kinderen en de mensen op korte en lange termijn. En ik hoop dat het bijdraagt aan het openen en voeren van de (professionele) dialoog hierover binnen het pedagogisch werkveld, maar ook onder ouders.

Er is niets te verliezen, het pad van nog steeds strengere en inhumane maatregelen blijven volgen brengt ons bij een organisatie en werkwijze die wij niet gewild hebben voor onze kinderen, ouders en onszelf.
 
Ik wil u bedanken voor alle steun tot zover. Ik wil u veel wijsheid en kracht wensen om uw eigen pad te vervolgen en uw eigen keuzes te kunnen maken met alles wat er nu is.
En ik wil u laten weten dat ik leef op een diepgeworteld vertrouwen dat licht, liefde en waarheid alles overwint! En dat ieder loslaten een nieuw begin inluidt. Ik hoop dat u dat mee kunt voelen en de moed vindt om los te laten wat niet meer dient op uw eigen pad.

Linda Hollink

Like it? Share with your friends!

1