Prikbus? (voorbeeld)brief aan schoolleiding!

Geen toestemming. Om misverstanden te voorkomen laat ik u middels deze brief weten, dat ik als gezag dragend ouder er bezwaar tegen heb CQ NIET TOESTA dat mijn kind.....


10

Geacht schoolbestuur,


Hierbij deel ik u mee dat ik als gezaghebbend ouder voor mijn kind naam, geboren op datum en wonend te adres,
aan u of enig ander nadrukkelijk geen toestemming verleen om mijn kind te injecteren met een Covid19-vaccin of met elk andere injectie.
Dit omdat deze vaccins nog alle in een experimentele fase zijn en de effecten ervan op middellange en zeker op nog langere termijn volstrekt onduidelijk zijn. Ook zijn er op korte termijn al te veel (blijvend)schadelijke neveneffecten gerapporteerd.
Om uit te sluiten dat mijn kind mogelijk met vergelijkbare schadelijke gevolgen te maken kan krijgen en om medische redenen verleen ik u derhalve geen toestemming tot het injecteren van welke injectie dan ook maar specifiek geef ik u geen toestemming voor het injecteren van een Covid-19 vaccin.
Hierbij wijs ik u wellicht ten overvloede ook op uw zorgplicht. Het aantonen van specifieke gezondheidsschade ten gevolge van deze experimentele vaccins is mogelijk nu nog niet voldoende eenduidig hierop herleidbaar. Een schadelijke invloed valt vooralsnog evenmin uit te sluiten. Die garantie wil ik voor mijn kind echter wel. U zou mij de volledige schadeloosheid ervan moeten kunnen garanderen voordat ik u mijn toestemming kan verlenen. De langdurige veiligheid van deze Covid-19 vaccins is tot op heden niet afdoende bewezen. Reden waarom u als schoolleiding deze vaccinaties eveneens zou moeten weigeren in het belang van de gezondheid van de kinderen. Vooral omdat bij 99,99% van alle kinderen het eigen immuunsysteem al voldoende weerstand tegen Covid-19 biedt en zij dusdanig gezond blijven dat zij deze ziekte ook niet kunnen verspreiden. Ook is discutabel in hoeverre deze experimentele vaccins het natuurlijke immuniteitssysteem zullen ondermijnen of aantasten. De beoogde effectiviteit van deze vaccins is tot nu toe minimaal of afwezig: een gevaccineerde kan nog steeds vatbaar zijn voor besmetting en kan ook anderen besmetten. Zolang over effectiviteit en mogelijke schadelijkheid dermate veel onduidelijkheid bestaat zou u als schoolleiding elke medewerking aan deze vaccinaties pertinent moeten weigeren!
Mocht mijn kind onverhoopt toch besmet raken met een influenzavirus of het Sars-Cov2-virus dan nemen wij hiertoe de benodigde quarantainemaatregelen in acht. Mijn kind zal ik zeer zeker niet laten gebruiken en/of misbruiken als proefkonijn voor uiterst discutabele experimentele vaccins. Vaccinatie van mijn kind zonder mijn toestemming vat ik op als schending van uw zorgplicht en van mijn ouderlijk gezag, waarvoor ik u onverwijld aansprakelijk zal stellen, alsook voor elke hiermee berokkende gezondheidsschade aan mijn kind hetzij fysiek hetzij psychisch.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in het vertrouwen dat u dienovereenkomstig correct zult handelen,
met vriendelijke groet,
naam  adres telnr


Like it? Share with your friends!

10