Tijd voor verandering?


1

Een reactie van Pieter Stuurman op het verbieden van de demonstratie:

Een regering die de werkelijke aard van een probleem niet begrijpt of onderkent, KAN geen correcte maatregelen opleggen.

Als de orders van een regering onjuist en schadelijk zijn, dan hebben wij de morele PLICHT om ze naast ons neer te leggen.

Wij zijn immers ALLEMAAL verantwoordelijk voor het welzijn van het land en de inwoners.

Het opvolgen van incorrecte en schadelijke orders, maakt ons MEDEPLICHTIG.

Een regering die weigert naar de inwoners te luisteren, is MALAFIDE en misdadig. Inwoners die naar een malafide regering luisteren, collaboreren aan die misdaad.

Woorden met deze strekking zijn echter niet nieuw.


Ze werden in 1776 al uitgesproken door Thomas Jefferson, de USA’s derde president, in de Amerikaanse Declaration of Independence:

When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation….

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.—That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness… it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.

Hoewel de strekking van beide statements overeen lijkt te komen is een belangrijk verschil:

  • Jeffersons woorden werden gesproken toen de verandering reeds tot stand was gekomen.
  • Stuurman’s woorden zijn gesproken op een moment dat zo’n verandering nodig lijkt.

De zittende regering laat met het verbod van deze demonstratie – TEGEN de regering – opnieuw zien dat ze hun status van ‘Volksvertegenwoordigers’ zijn verloren. Een regering hoort in dienst staan van het volk en niet andersom.

Het verbod van de demonstratie is echter slechts de laatste in een lange rij van gebeurtenissen waarbij de regering toont niet langer in dienst van het volk te staan, maar een eigen koers te varen waaraan de mening, wensen en het belang van het volk ondergeschikt zijn gemaakt. Ik noem maar weer even het negeren en vervolgens afschaffen van het referendum, het laatste mechanisme waarmee het volk nog invloed kon uitoefenen op een zittende regering.

De vraag die open staat is: wat nu?

Ik vraag mij af of het volk in deze tijd nog wel de energie kan opbrengen om serieus in verzet te komen. Het lijkt er op of de regering maar nee hoeft te zeggen en we keren allemaal, mopperend doch gehoorzaam, terug naar onze huizen om de volgende beslissing af te wachten.

Als er inderdaad een verandering moet komen is er meer nodig dan klaagzangen op Social Media.

‘Elk volk krijgt de leiders (of de regering) die het verdient’. Dit spreekwoord is ontleend aan de uitspraak ‘Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite’ van de Franse contrarevolutionair Joseph de Maistre (1753-1821) en wil zeggen dat de inwoners van een land uiteindelijk medeverantwoordelijk zijn voor de daden (en eventuele misdaden) van de leiders die ze zelf op het schild hesen.

Sander


Like it? Share with your friends!

1
Sander