Trek de coronawet zo snel mogelijk in


-1

(Partij voor de Dieren)

Trek de coronawet zo snel mogelijk in
Reactie Partij voor de Dieren op tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De Partij voor de Dieren vindt de voorgestelde coronawet niet democratisch en wil dat deze wet zo snel mogelijk wordt ingetrokken. Hoewel maatregelen om het virus in te perken en kwetsbare mensen te beschermen nog steeds hard nodig zijn, dreigt de Tweede Kamer buitenspel gezet te worden. Juist in crisistijd zou het kabinet zorgvuldig om moeten gaan met de grondrechten en democratie. Een kabinet dat haar eigen beleid niet op orde krijgt en daarom de macht naar zich toetrekt, bewandelt de verkeerde weg.
Het kabinet heeft geen boodschap gehad aan de onrust die ontstond na het presenteren van de conceptwet, waar ook de Raad van State forse kritiek op uitte. De coronawet die nu voorligt geeft de minister de volledige ruimte om met eigen regelingen vergaande beperkingen aan het gedrag van burgers op te leggen. Hierbij is onvoldoende onderbouwd waarom dit nodig zou zijn. De Partij voor de Dieren vindt dat juist bij een uitbraak van een besmettelijke infectieziekte die het leven van (kwetsbare) mensen bedreigt en die kan leiden tot overbelasting van de zorg, het belangrijk is om de democratische processen te beschermen en het vertrouwen van de burgers te behouden. Wanneer de grondrechten in het geding zijn moet het parlement kunnen meebeslissen over een eventuele inperking daarvan, die zeker niet langdurig mag zijn.

In de voorgestelde coronawet wordt onvoldoende duidelijk hoe de weging tussen het belang van de gezondheid en het belang van grondrechten moet worden gemaakt. Ondanks dat de wet voorziet in het verruimen van bezoekersregelingen bij bijvoorbeeld zorginstellingen, worden belangen zoals het tegengaan van eenzaamheid, de ontwikkeling van kinderen en de geestelijke gezondheidszorg onvoldoende meegenomen.
De afgelopen periode lanceerde het kabinet ondoordachte plannen zoals een corona-app, quarantaineplicht en de concept-coronawet. Deze plannen hebben niet bijgedragen aan het vertrouwen dat dit kabinet zorgvuldig om zal gaan met de bevoegdheden die zij met deze nieuwe wet zouden krijgen. De Partij voor de Dieren heeft het kabinet gevraagd om expliciet uit te sluiten dat er een mondkapjesplicht kan worden opgelegd zonder tussenkomst van het parlement, en dat er überhaupt nooit een vaccinatieplicht kan worden opgelegd. Beide maatregelen betekenen verregaand ingrijpen in de levenssfeer van burgers. Vlak na de uitbraak: het voorzorgsprincipe

Toen Covid-19 in China was uitgebroken en ook in Nederland terechtkwam, ontstond er een situatie waar virologen al jaren voor waarschuwen: door het gesol met dieren ontstaan nieuwe infectieziekten waar geen mens immuniteit tegen heeft, en waarvan niet bekend is hoe besmettelijk en hoe dodelijk ze zijn. Met de beperkte informatie die aan het begin van de crisis beschikbaar was, moest de overheid het voorzorgsbeginsel toepassen. Hierbij kon niet worden vermeden dat dit botste met andere belangrijke beginselen, zoals de persoonlijke vrijheden van elke burger. De Partij voor de Dieren heeft in de uitbraakfase de maatregelen die tot doel hadden om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen en ons zorgstelsel te ontlasten gesteund. Acute actie was immers nodig.

Preventie

De regering heeft decennialang alle ruimte gegeven aan de levensmiddelenindustrie, de tabakslobby, de vleeslobby en de fastfoodketens die een ongezonde leefomgeving hebben gecreëerd. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat de regering burgers vraagt hun vrijheid in te perken, maar nog steeds alle vrijheid biedt aan bedrijven die de gezondheid van Nederlanders verslechteren. Mensen met een longaandoening of obesitas zijn extra kwetsbaar voor COVID-19. De Partij voor de Dieren heeft aangedrongen op een preventieplan voor de lange termijn, want overheidsbeleid om de gezondheid van mensen in Nederland te verbeteren is hard nodig.

Grondoorzaken aanpakken

In het wetsvoorstel of de toelichting wordt niet gerept over de oorzaak van de COVID-19 uitbraak: onze omgang met dieren. Eerder zijn er al zoönosen geweest die een groot gevaar voor de volksgezondheid vormden (o.a. MERS, SARS, ZIKA, vogelgriep). Als we onze omgang met dieren en de natuur niet drastisch aanpakken, is het slechts een kwestie van tijd tot we geconfronteerd worden met de volgende zoönotische ziekte die zich als een pandemie over de wereld verspreidt. De Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet een plan van aanpak moet maken om nieuwe pandemieën te voorkomen.

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

-1
Frontier3