Wie omvangrijke problemen in de samenleving veroorzaakt, is ongeschikt om deze op te lossen.

Door steeds grotere buitenproportionele coronamaatregelen op te leggen, die elke medische alsook wetenschappelijke grond missen, kiest de regering er (on)bewust voor om de spot te drijven met de bevolking.


1

(Lees onderstaand met in gedachten dat er nog nooit een virus wetenschappelijk bewezen is.. )

Wat de gevolgen van het coronabeleid, waar de Nederlandse (demissionaire) regering met steun van de Kamers voor gekozen heeft, vooral blootlegt, is dat er een ongeschreven sociaal contract is tussen machthebbers en de bevolking, die zij behoort te dienen. Dit sociale contract is door de Nederlandse overheid ongeveer een jaar geleden eenzijdig opgezegd. En dat niet alleen. Door steeds grotere buitenproportionele coronamaatregelen op te leggen, die elke medische alsook wetenschappelijke grond missen, kiest zij er (on)bewust voor om de spot te drijven met dat contract en daarmee de bevolking. Ze laat met name de middenklasse bloeden voor de onkunde die ze zelf al jaren tentoonspreidt en wat heeft geleid tot een totale afbraak van Nederland. Want wat staat er feitelijk nog wel overeind? Met alle macht probeert ze de aandacht van haar megalomane blunders af te leiden door het land nog dieper de afgrond in te storten met totaal onverantwoord coronabeleid, in een poging alle mislukkingen aan corona te wijten. 

MACHTSWISSELING

De Nederlandse overheid speelt met vuur en probeert tevergeefs de schuld neer te leggen bij iets dat nooit schuld kan dragen, omdat het niet iemand is, maar iets. Ze stelt dat ‘het systeem’ voorbij haar houdbaarheidsdatum is. Terwijl een systeem niet kan ‘deugen’ noch ‘niet deugen’. Mensen daarentegen wel. En gezien de mate waarin de macht claimende politici menen zelfs mensenrechten met de voeten te kunnen treden en te kunnen bepalen wat zelfs met iemands lichaam wel en niet moet gebeuren, graaft zij haar eigen graf. Deze mensen hebben ervoor gekozen niet te deugen. Deze niet deugende bovenlaag heeft het bestaande systeem verziekt. Daardoor zal, zolang deze zittende macht die de huidige problemen zelf heeft veroorzaakt en dus zelf het probleem is, een nieuw systeem enkel resulteren in het ‘kopen van tijd’ voor alleen hen, dat leidt tot een nog grotere ramp voor de Nederlandse samenleving. Immers de benodigde machtswisseling wordt dan nog langer uitgesteld, waardoor de eigenlijke oorzaak van het probleem nog langer niet wordt weggenomen. 

Wie dergelijke immense problemen veroorzaakt, is ongeschikt om deze op te lossen. Alle urgentie heerst voor een totale machtswisseling die reikt over de gehele trias politica heen, zoals ook het rapport ‘Ongekend onrecht’ aantoont. 

GOUVERNEMENTEEL FALEN

Niet schaatsen noch sneeuwpret maakt ongeloofwaardig, in tegenstelling tot wat Bruls beweert. Hoe geloofwaardig ben je zelf namelijk als Nederlandse overheid nog, als je sinds het ingaan van de eerste lockdown op 16 maart 2020 er alles aan doet om mensen te verbieden gezond te blijven? En dat tijdens een zogenaamde ‘gezondheidscrisis’ die de overheid zelf in het leven heeft geroepen. 

Sinds het begin zaait deze overheid met behulp van de media structurele (doods)angst. Steunt zij op Outbreak Management Teamleden die het niet zo nauw nemen met integriteit en grof geld verdienen door het aan de bevolking opleggen van ongezonde maatregelen. Het OMT lijkt alle mandaat te krijgen, waarbij de overheid geen enkel moment enige ruggengraat toont. Met haar beleid verrijkt ze multinationals en snijdt ze de sociale lijm, in de vorm van ondernemers en middenklasse, meedogenloos al bijna een jaar weg. Zich geen zorgen hoeven makend op het pluche over enige vorm van primitieve bestaansnood, mishandelt zij de bevolking op kosten van diezelfde belastingbetaler die zij versneld verder uitknijpt, inclusief de toekomstige generaties. Ze pleit voor solidariteit in de vorm van gelijkheid, wat eerder leidt tot onderdrukking van de bevolking dan tot bevrijding en een hoopvolle, gezonde toekomst. Wat mensen daarentegen juist nodig hebben is een gelijkwaardig speelveld, zodat ieder mens zich kan ontwikkelen tot wie die is en daardoor een menswaardig leven kan garanderen voor zichzelf en zijn naasten. Zo bouw je samen aan een samenleving.

De overheid deinst er zelfs niet voor terug om scholen te onderwerpen aan een beleid waarin leraren zich schuldig maken aan kindermishandeling en -verwaarlozing: sociale isolatie, muilkorven van kinderen onder de 12 jaar met mondkapjes, structurele indoctrinatie met irrationele angsten voor virussen en andere micro-organismen en het onderwerpen van kinderen aan een compleet gevoel van onveiligheid omdat kinderen noch ouders nog kunnen overzien wanneer kinderen wel dan niet naar school toe mogen. Altijd hangt er de dreiging van een positieve test. Altijd hangt er de onzekerheid of kinderen nog (kwalitatief) onderwijs zullen krijgen aangeboden, gezien het voor scholen ondoenlijk is om telkens weer om te schakelen van onderwijs op school, naar onderwijs thuis en dan weer op school, thuis, school… Hiermee geeft de overheid eigenlijk het signaal af geen waarde te hechten aan schoolplicht, gezien zij de betrokkenen die dit faciliteren alle ruimte ontneemt om dit nog op een deugdelijke verantwoorde manier te bewerkstelligen. Hoe geloofwaardig ben je dan nog als overheid? In hoeverre kan je dan als overheid nog in juridische zin de schoolplicht in stand houden als ouders kwalitatief thuisonderwijs bieden in een tijd dat de overheid haar eigen onderwijstaken verzaakt?

WEDERKERIGHEID

In hoeverre denkt de overheid dan nog dat mensen enige verplichting voelen om rekening te houden met de overheid, als de overheid geen ene mallemoer om de Nederlandse bevolking lijkt te geven? Als de Nederlandse overheid zo is afgegleden dat zij tegenwoordig beleid voert waarbij het gros van de mensen de wet moet gaan overtreden om nog gezond te blijven?! Het deert haar niet dat kinderen, jongeren, ouderen, ouders, alleenstaanden, werknemers massaal in de knel en daarmee psychische nood komen. Ze ziet niet dat digitaal onderwijs, zoals dat tijdens de sluiting van de scholen was georganiseerd, nooit een toekomst zal hebben. De mens als sociaal gevoelswezen is niet gemaakt om als robot een hele dag in sociaal isolement achter een schermpje te zitten staren naar een tweedimensionaal silhouet en al helemaal kinderen niet. Dit zijn martelpraktijken, door een instituut dat feitelijk de plicht heeft om de bevolking hiertegen te beschermen.

ARTIKEL 103 GRONDWET

Het enige juiste dat de Kamers kunnen doen, als ze daadwerkelijk een hart voor Nederland hebben en haar bevolking, is gebruik maken van artikel 103 van de Grondwet om per direct een einde te maken aan de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’. In hoeverre is die überhaupt nog geldig als je nu eerder over Covid-20 in plaats van Covid-19 moet spreken? Daarbij is vanuit Groot-Britannië al aangegeven dat deze mutatie lang niet zo gevaarlijk is, als eerst gedacht. Eveneens is het tot op de dag van vandaag onbewezen dat lockdowns, een avondklok, mondkapjes, social distancing en alle andere maatregelen die zijn bedacht effectief zijn om een virus mee te bestrijden. De cijfers in Zweden en Zuid-Korea zijn vergelijkbaar, terwijl zij niet mee gingen in de coronamaatregelen gekte. 

BLINDE MACHT & ARROGANTIE

Wat daarentegen wel bewezen is, is dat de maatregelen zelf zeer schadelijk zijn voor heel veel mensen. Steeds meer mensen hebben een kort lontje en lopen op tandvlees. Om dat op te lossen wil Jesse Klaver jongeren de vrijheid geven en daarvoor de rest van de bevolking nog aan een hardere lockdown onderwerpen. Hoe ongelofelijk de weg ben je dan niet kwijt, als je zoiets voorstelt, terwijl je weet dat door de gehele samenleving er vele mensen doorheen zitten. Door de maatregelen zijn er daarnaast weliswaar nu minder infectieziekten, maar dat houdt op zodra de maatregelen worden opgeheven. Door het met bewust beleid ondermijnen van de weerstand van de gehele bevolking, is het niet onwaarschijnlijk dat mensen dan zieker zullen worden, van bijvoorbeeld een normaal gezien zeer onschuldig verkoudheidsvirus. 

Omtzigt claimt dat de exitstrategie uit de door de overheid gecreëerde crisis niet rechtlijnig is, maar waarom de oplossing dan wel? Alleen een vaccin?! Er zou volgens hem ‘ingehakt’ worden op het kabinet, waarmee hij lijkt te zeggen dat extern inhoudelijk deskundigen daaruit lol zouden scheppen?! Zelfs Omtzigt lijkt geen enkel moment geïnteresseerd in een ander deskundig onderbouwd geluid. Alleen de OMT-religie geldt. Iedereen moet alleen sympathie hebben voor de overheid, maar dat anderen het idee hebben tegen dovemansoren te praten, als ze proberen het gesprek aan te gaan met diezelfde overheid, doet er niet toe. Wat is deze overheid volledig losgezongen van de Nederlandse samenleving, als je meent dat het de bevolking niet interesseert hoe Nederland ervoor staat en het hun doel zou zijn de regering te torpederen?! Menen Omtzigt en andere politici dat nu echt? Dan wordt het hoogtijd dat je daadwerkelijk je spullen pakt en weggaat, want dan resteert geen enkele grond meer om dit land en haar bevolking deugdelijk te vertegenwoordigen.

De overheid praat niet met, maar over de bevolking. Het kabinet regeert niet voor, maar over de bevolking heen. En zelfs een zeer deskundig politicus als Pieter Omtzigt, maakt zich in het licht van corona, hieraan schuldig. Hoe weinig politici blijven er dan nog over om de bevolking op een constructieve, toekomstgerichte wijze te representeren? De bevolking maakt geen schijn van kans in een werkelijkheid waarin de overgrote meerderheid van de Kamers de bevolking allang niet meer representeert, maar wel bij meerderheid beslist.

Eveneens dient een demissionaire regering niet langer gefaciliteerd te worden om dergelijke zwaarwegende besluiten te nemen die nog harder ingrijpen in basale mensenrechten. Er is geen gezondheidscrisis meer, enkel een op creatieve boekhoudkundige wijze in stand gehouden coronaleugen. Deze regering kan gewoonweg per direct alle zeggenschap ontnomen worden. 

Het is beschamend dat na een jaar, waarin veel nieuwe data verzameld kon worden, dit niet heeft geleid tot maatregelen die iedereen in de samenleving tot zijn recht laat komen. Grosso modo zie je alleen maar verlies. Een economie die niet kan draaien zoals het hoort, bedrijven die forse belemmeringen ervaren door de maatregelen in hun bedrijfsproces, de communicatie tussen mensen die gigantisch wordt belemmerd. Als dit coronabeleid iets heeft aangetoond is het dat die beoogde digitalisering in het licht van de vierde Industriële Revolutie dringend toe is aan de menselijke maat. Mensen zijn geen resources noch robots. Mensen zijn niet gemaakt om op één plek te blijven, terwijl drones alles naar je toevliegen. 

MENS ALS SOCIAAL WEZEN

Als iets op dit moment wordt aangetoond, is het dat de mens zich juist onderscheidt door het sociaal contract tot elkaar en de interactie met elkaar in directe fysieke aanwezigheid van mekaar. Sommige mensen mogen nog zo intelligent zijn, we hebben elkaar nodig om te excelleren. We hebben andersdenkenden nodig om het beste uit onszelf te halen. En ook dat wordt steeds meer in de kiem gesmoord. Alles wat de mens uniek en onderscheidend maakt, wordt door een technocratische modelmatige visie van de samenleving, kapot gemaakt. Dit pad vervolgen en van de menselijke beschaving zal in een zeer kort tijdsbestek niets meer overblijven. 

Naast dat de mens zal moeten leren te ontdekken wie die is en daarnaar te leren handelen, zal deze tevens moeten leren om nederig te zijn ten opzichte van de omgeving waarin ze leeft. Bepaalde technocraten en wetenschappers lijken echter te menen meer dan God te zijn en de natuur naar hun hand te kunnen zetten. Door middel van geo-engineering willen ze stoffen in de lucht vernevelen, om de zonnestraling richting de aarde af te zwakken. Ze zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze niet eens beseffen hoeveel onkunde ze tentoonspreiden. De hele wereld waarin wij leven is een kluwen van systemen die in verbinding met elkaar staan. Als je ergens aan een knop in deze systemen draait, wil dat zeggen dat dat ook op andere vlakken resulteert in wijzigingen. Dat zie je ook terug in de geschiedenis van de mensheid, waarin het oplossen van één probleem minstens leidt tot het creëeren van tien andere uitdagingen. Het is juist de kunst om de natuurlijke systemen te leren begrijpen waarin we leven en daarin bij voorkeur niet in te grijpen, eerder mee te bewegen. 

Echter lijkt de bepalende bovenlaag zo overtuigd van haar kennisniveau en kunnen, dat zij meent alles reeds te begrijpen, terwijl de mensheid feitelijk nog slechts aan het prille begin staat. Het moment waardoor we door het World Wide Web makkelijk kennis konden gaan delen, is nog zeer recent. Dat computers ons kunnen ondersteunen in de data die we verzamelen, staat net zozeer in de kinderschoenen en toch menen we dat alle computermodellen die we ontwikkelen direct foutloos zijn en daarmee niet discutabel. Waar de mensheid vooral haar hoogtepunt in heeft bereikt, lijkt arrogantie te zijn. Dit druipt er zo vanaf dat men zelfs bereid is om de gezondheid en daarmee het leven van het gros van de 8 miljard mensen op aarde op het spel te zetten. Hoe geschikt ben je feitelijk dan nog om het voortouw te nemen in de wereld? 

NIEUWE TIJD, ANDER LEIDERSCHAP

Voordat er maar enig nieuw systeem komt, dient de huidige zittende macht volledig plaats te maken voor een nieuwe lichting die wel de plek van de mensheid in het geheel begrijpt. Dan pas kan bepaald worden of een nieuw systeem dan wel noodzakelijk is of dat we binnen de huidige samenlevingsstructuren met enige finetuning kunnen gaan leven naar wie we echt zijn in relatie tot onze leefomgeving en elkaar. Ook de mens zelf is niet gemaakt om beperkt te worden, als je wilt dat deze optimaal functioneert. 

Nederland dient per direct van het slot af en overgedragen aan mensen die wel verantwoordelijkheid kunnen dragen op een manier die alle leven op aarde en de aarde zelf recht doet. De tijd dringt, om nog meer schade te voorkomen. De Tweede Kamerverkiezingen uitstellen, zoals het OMT adviseert, is echt geen optie! Noch zozeer grootschalige verkiezingsfraude: de zittende macht heeft ondertussen ál haar credits verspeeld!

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com

Bron: https://groningerkrant-nl.cdn.ampproject.org/c/s/groningerkrant.nl/opinie/zittende-macht-heeft-laatste-credits-door-nederlandse-coronabeleid-verspeeld/amp/


Like it? Share with your friends!

1