Regering schaarde Corona in dezelfde categorie als Ebola?! FVD stelt Kamervragen!


1

(FVD)

Regering schaarde Corona in dezelfde categorie als Ebola?! FVD stelt Kamervragen!

•Corona werd ingedeeld in groep-A van de Wet Publieke Gezondheid; dezelfde categorie als Ebola.
•Op basis van die classificatie zijn de meest ingrijpende maatregelen toegestaan.
•Maar Corona is veel minder gevaarlijk dan eerst werd gedacht en hoort niet in groep A.
•Niet-openbaar OMT-advies om Corona in groep A te plaatsen MOET openbaar!
Kort voordat hij onder de druk bezweek, besloot ex-minister Bruins dat Corona de A-status moest krijgen. Dit is de hoogste categorie van de Wet Publieke Gezondheid. De A-status stelt de regering in staat om de meest ingrijpende maatregelen aan de samenleving op te leggen ‘ter bescherming van de volksgezondheid’. Het is de categorie van Ebola – het meest dodelijke virus op aarde.

Ter vergelijking: in groep B zitten pest, rabiës en kinkhoest.
In categorie C malaria en meningokokken.
Waarom gebeurde dit? Waarom werd Corona in de HOOGSTE CATEGORIE van gevaar ingedeeld? Minister Bruins gaf daarover slechts de volgende toelichting:

1.Door de A-status wordt de meldingsplicht geactiveerd,
2.wordt het inzetten van bestrijdingsmaatregelen mogelijk, en
3.wordt een landelijke aanpak gefaciliteerd.

Het besluit om Corona de A-status te geven is nog niet wettelijk verankerd. Op dit moment is een VVD/CDA-wetsvoorstel in de maak waar FVD vol tegenin zal gaan. In de toelichting daarbij wordt gesproken over een advies van het OMT (Outbreak Management Team).  Maar dit advies wordt niet openbaar gemaakt.
Dus niemand kan de regeringsplannen controleren.
Eén ding is ondertussen zeker: het virus hoort niet in de A-categorie thuis. De mortaliteit (Infection Fatality Rate, IFR) wordt geschat op 0,26%, zeer nabij de 0,1% van de gewone seizoensgriep. Dat het virus een stuk minder dodelijk is valt ook af te leiden uit de vrijwel vlakke lijn met ziekenhuisopnames en overlijdens, ondanks een scherpe toename in het aantal geconstateerde besmettingen (lees: positieve testuitslagen).
Hoe verhoudt zich dat met Ebola, waar de helft van de patiënten aan komt te overlijden? Het is zaak het coronavirus te doorgronden en op basis van medische feiten in de juiste categorie in te delen. De huidige strenge maatregelen zijn gebaseerd op de A-status van het coronavirus. Ook het najagen van de Spoedwet wordt ingegeven door eenzelfde drijfveer. De vraag is of de vrijheidsbeperkende maatregelen nog te rechtvaardigen zijn als het coronavirus niet de gevaarlijke ziekte blijkt te zijn die het nu in de boeken gemaakt is. FVD eist opheldering en stelt Kamervragen.
Vragen van het lid Baudet aan de Minister van Volksgezondheid over de rechtvaardiging van de vrijheidsbeperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus

Vraag 1
Aan de hand van welke criteria wordt bepaald in welke groepen (A, B1, B2 of C), zoals genoemd in de Wet Publieke Gezondheid, infectieziekten moeten worden ingedeeld?

Vraag 2
Wilt u per ziekte die momenteel is ondergebracht in groep A (COVID-19, Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), pokken, polio, severe acute respiratory syndrome (SARS), virale hemorragische koorts),  groep B1 (een humane infectie veroorzaakt door een dierlijk influenzavirus, difterie, pest, rabies, tuberculose) en B2 (buiktyfus (typhoid fever), cholera, hepatitis A, B en C, kinkhoest, mazelen, paratyfus, rubella, shigellose, shiga toxine producerende escherichia (STEC)/enterohemorragische escherichia coli-infectie, invasieve groep A streptokokkeninfectie, voedselinfectie, voor zover vastgesteld bij twee of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als een bron) ingaan op de:
•Infection Fatality Rate (IFR),
•wijze van besmetting,
•snelheid van besmetting,
•weerstand in de samenleving,
•beschikbaarheid van een effectieve geneeskundige behandeling, en
•eventuele andere criteria aan de hand waarvan wordt bepaald in welke groep een meldingsplichtige ziekte wordt ingedeeld?

Vraag 3
Waarom is COVID-19 per 28 januari jl. ingedeeld in groep A van de Wet publieke gezondheid? Wilt u hierbij ingaan op de medisch-inhoudelijke argumenten, naast de (in de toelichting bij het besluit) reeds genoemde procedurele argumenten?

Vraag 4
Bent u bereid het advies van het OMT, waarop destijds gebaseerd is dat COVID-19 zou moeten worden aangemerkt als behorende tot groep A, openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Herinnert u zich uw antwoorden op de vragen 39 en 40 van de d.d. 15 juli jl. gestelde vragen omtrent het coronavirus?

Vraag 6
Erkent u dat COVID-19 met de kennis van nu aanzienlijk beter behandelbaar is dan medio maart jl., dat de gemiddelde duur van IC-opnames korter is geworden en het aantal patiënten dat eraan komt te overlijden sterk is gedaald?

Vraag 7
Kunt u uit uw eerdere antwoord toelichten waarom het internationaal gezien van belang is dat COVID-19 in Nederland behoort tot groep A, omdat we daarmee aansluiten bij de Europese en internationale meldingsplicht? Erkent u dat de meldingsplicht evenzeer zou gelden indien COVID-19 was opgenomen in een andere groep en dat de indeling louter is gebaseerd op de mate waarin andere dwingende maatregelen kunnen worden opgelegd? Zo ja, waarom heeft u er niet voor gekozen om COVID-19 in een andere groep in te delen?

Vraag 8
Erkent u dat COVID-19 en influenza sterke gelijkenissen tonen op zowel demografisch als epidemiologisch gebied, zowel qua verspreiding, ziektebeeld en sterftecijfers?

Vraag 9
Erkent u dat COVID-19 een minder grote bedreiging vormt voor onze volksgezondheid dan in eerste instantie werd gedacht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom acht u het nog steeds gerechtvaardigd dat COVID-19 in groep A is ingedeeld?

Vraag 10
Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan, voordat u zult besluiten om COVID-19 niet langer onder groep A te laten vallen?

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

1
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *