Erkent minister De Jonge hiermee dat COVID-19 geen killervirus is? Door Mr. Jeroen Pols


-1

Deze tekst is direct gekopieerd uit Virus Waanzin, geschreven door Jeroen Pols

Erkent minister De Jonge hiermee dat COVID-19 geen killervirus is?
Door Mr. Jeroen Pols
ROTTERDAM – 3 juli 2020 – Minister de Jonge schat de infection mortality rate (ifr) van COVID-19 op 0,32 tot 1.00 %. Dit gegeven kwam vorige week donderdag boven tafel in antwoord op Kamervragen van de PVV. Tot dat moment weigerde de regering elke uitspraak over de dodelijkheid van het virus. Deze informatie werd met de Kamer gedeeld terwijl de landsadvocaat op datzelfde moment in de behandeling van het kort geding nog hardnekkig volhield dat geen inschatting gegeven kon worden van de ifr. Het goede nieuws: langzaam erkent de regering dat COVID-19 geen killervirus is.
Eerdere inschattingen
In januari van dit jaar deed de WHO onderzoek naar de COVID-19-uitbraak in China. De delegatie kwam terug met schokkend nieuws: het virus zou in 25% van de besmettingen tot ernstige complicaties leiden met een fataliteitsratio van 4%. De angst werd nog groter nadat uit Italië op een bepaald moment zelfs sprake was van een ifr tot 10%. Met de gegevens die de minister nu naar buiten brengt, ligt het sterfterisico 10 tot 30 keer lager dan eerder aangenomen. Ook het aantal infecties met ernstige complicaties ligt aanzienlijk lager. Uit de presentatie van Van Dissel aan de Tweede Kamer volgt dat het virus ongevaarlijk is voor 98% van de bevolking. Dat is ruim 15 keer lager dan eerder aangenomen.
Inschattingen onnauwkeurig
Op de cijfers van De Jonge is overigens een en Jonge is overigens een en ander af te dingen. Uit de wereldwijd verzamelde gegevens komt namelijk een ifr van 0,10 naar voren, hetgeen vergelijkbaar is met de griep die een letaliteitscijfer heeft van 0,10 tot 0,15. Dat de minister met zijn inschatting nog steeds 3 tot 10 keer hoger ligt, kan verklaard worden met de gebruikte onderzoeksgegevens. Overigens lag bij de epidemie van 2017–2018 de ifr wel op 1 %, zoals Van Dissel in zijn presentatie van 4 februari 2020 aan de Kamer liet weten. Er stierven toen ruim 9.500 mensen meer dan tijdens een normaal griepseizoen. De minister erkent hiermee dat de ifr van COVID-19 binnen het griepspectrum zit.
De laagste schatting is gebaseerd op het aantal geregistreerde COVID-19-doden. Volgens de minister geeft dit een onjuist beeld omdat de niet geregistreerde sterftegevallen met het virus buiten beeld blijven. Dit is op zichzelf juist. Anderzijds zijn de geregistreerde COVID-19-doden een aanzienlijke overschatting omdat gebruik gemaakt is van “vervuilde” statistieken. Er is bij de telling geen onderscheid gemaakt tussen doden met en door COVID-19. Eerder schreef ik een artikel over het gebruik van het WHO-protocol. Van de ruim 6 duizend doden zijn in Nederland 80 mensen daadwerkelijk door COVID-19 gestorven bron: RIVM). Bij de overige doden heeft het virus geen tot een beperkte rol gespeeld bij het overlijden. De gemiddelde leeftijd van de overledenen ligt boven de tachtig. Sterfgevallen onder de zestig jaar komen nauwelijks voor.
De hoogste inschatting van 1% is evenmin een realistisch getal, hetgeen de minister erkent in zijn antwoord. Bij dit getal is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het serologische onderzoek van donorbloed door Sanquin en het Pienter Coronaonderzoek. Het Sanquin-onderzoek is echter niet gebaseerd op een representatieve steekproef omdat donoren met ziekteverschijnselen uitgesloten werden. De gegevens van het Pienter Coronaonderzoek zijn evenmin verifieerbaar omdat de minister hardnekkig blijft weigeren het onderzoek vrij te geven.
Gebrekkige onderzoeksgegevens
Een ander gebrek van een inschatting op basis van serologisch onderzoek, is het onjuiste uitgangspunt dat er na een besmetting met het virus altijd afweerstoffen aangetroffen worden. Dit is echter maar bij een beperkt aantal besmettingen het geval. Hierdoor is het aantal besmettingsgevallen veel hoger dan deze onderzoeken laten zien.
Inschattingen CDC
Het CDC – het Amerikaanse RIVM – gaat inmiddels uit van een ifr van 0,2 (op basis van de vervuilde statistieken) en een case fatality rate van 1%. Dit betekent dat één van de honderd mensen die ziek worden, overlijdt. Zoals Van Dissel in de Kamer heeft verklaard, krijgt 98% van de geïnfecteerden echter geen of nauwelijks ziekteverschijnselen. De verwachting is dat ook de minister zijn inschattingen nog aanzienlijk naar beneden zal bijstellen. Daarmee kan niet meer volgehouden worden dat we hier te maken hebben met een killervirus. De echte vraag is waarom de maatregelen nog steeds niet opgeheven zijn.

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

-1
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *